گفته اند و باز مي گويم ز وصف اين ديار
اين دياري كه همه گويند وصفش بي قرار
جاي بگرفته به دامان يكي كوه بلند
خودنمايي ميكند چون هور تابان سربلند
از وجود عاشقاني پاك مي بالد به  خود
عاشقاني جمله دل داده به معشوقه خود
جز به آغوش تو كس راه به جايي نبرد
طفل جز دامن مادر به كجا روي برد
هر عزيزي به طريقي ببرد نام نگار
گه ز " بُندر "  گه ز "دومو"  گه  ز "سرو" استوا ر
آن يكي از " آروون" و آن برد نام "گدار"
هر يكي باشد نمادي از براي اين ديار
از "طبيعت" گفته اند ياران ، حقا پرثمر
سربلند نامت ز خون هر شهيد و يار "جاويد الاثر"
از تلاش زايد الوصف شما " بچه کویر "
بالد ایراج که خود گشته گلستان کویر
از براي مردمي اين گونه خونگرم و جليل
هر چه گوييم و نويسيم جمله ناچيز و قليل
آفرين بر همت و بر عزم والاي شما
نام این بوم کهن بردید تا عرش سما

صادق موبد

 

 

مطالب مرتبط