ای ایراج


ای موطن و زادگاه من ، ای ایراج
جای تو میان قلب من ، ای ایراج


بی مهری حاسدان تو را کرده حقیر
حقا که بزرگی و کهن ، ای ایراج


در منطقه کویر هستی تو بهشت
گویای تو آن کوه و  دمن ، ای ایراج


سرسبزی و خرمیِّ  تو شهره شده
آن سی و سه چشمه فخر من ، ای ایراج


در حاشیه کویر چون گل هستی
هستی تو نگین به این چمن ، ای ایراج


هم آب و هوای چهار فصلی داری
لیمو و رطب ، یاس و سمن ، ای ایراج


آن سرو هزار ساله اندر باغت
تاریخ تو هست بی سخن ، ای ایراج


به کوری چشم حاسدان زنده تویی
پاینده و جاوید و کهن ، ای ایراج


«اکبر» چو به وصف تو گشوده ست زبان
بندد ز حسودانت دهن ، ای ایراج


فضل الله اکبر 

 

 

 

مطالب مرتبط