گرد فراموشی بر تپه باستانی ایراج

پس از ماه ها تلاش مستمر ، رفت و آمد و مکاتبات فراوان ، درخت کهنسال و پربار تمدن ایراج به بار نشست ، درختی که تا فراسوی مرگ و نابودی پیش رفته بود و از حیات و جاودانی او چند روزی بیشتر باقی نمانده بود که لطف پروردگار آن را جانی دوباره بخشید و زندگی خود را در سایه همت عده ای از فرهنگ دوستان روستا آغاز کرد . تپه ای که عده ای آن را باطل و پوچ می دانستند و خواستشان ویران کردن آن بود  ناگهان به گنجینه ای با ارزش تبدیل شد که نمونه ی آن را به تعداد معدودی در کشورمان می توان یافت و در واقع شاهراهی شد به تمدن دیرینه ی این روستا ، به طوری که  آنهایی را  که اعتقادی به باستانی بودن آن تپه نداشتند برای مطالعه بیشتر به این روستا روانه ساخت و آن را جزء آثار ملی نامیدند .
... اما متاسفانه بر خلاف انتظار همگان ، چندان جدیتی برای حفظ و نگهداری آن به خرج ندادند و زود گرد فراموشی را بر آن پاشیدند ؛ نه  نگهبانی برای محافظت از آن گماردند و نه خود کاوششان را برای دست یافتن به نتایج دقیق تر و کامل تر آغاز کردند و همین مسائل باعث شده که افرادی سودجو  شبانه دست به حفاری های غیر مجاز بزنند ، هرچند که افرادی از خود روستا غیر مستقیم از آن محافظت می کنند اما این کافی نیست و نیاز به مراقبتهای بیشتری دارد.
امید است که میراث فرهنگی با توجه به حسن نیتی که از خود نشان داد، در این امر بیش از گذشته کوشا باشد .

علی اکبر نجفی

 

 

 

مطالب مرتبط