عاشقان دیار

 مشهور شد ایراج به اکناف جهان
همه از همت والای شما قشر جوان
گشت توریست،همی سیل روان
همه  مبهوتِ  گُهرهای  زمان
قلعه یک سو بنشسته چو نگینی به سریر
سرو،زان سو بدرخشد به فراسوی کویر
حال برپا کنند جمله عزیزان هر سال
جشن بالندگی ات سرو کهنسال،ببال
افتخار همه ی ماست که بر خود بالیم
این چنین عاشق و دل سوختگانی داریم
اینک ای قلعه و ای سرو سرافراز بدان
گشت پایان غمِ غربت  و تو شاد بمان

صادق موبد

 

مطالب مرتبط