درد فراق

بــــســزاســت اهـــــل ده را ز فـــراق تــو فــغـــانـــی
کـــه بـــســـان تـــو نـبــیـــنـد پــــدری دگــر زمــانـــی
ســـحــر آن فـــروغ دیـــریـــن بــه خـــدا دگــر نــــدارد
که جـلای صـوت قـرآن سـحـری بـــود کـــه خـــوانـــی
تــو  مـــریــد اهـــل بـیـتــی بــه حـقـیـقـت و درونـــی
نـــه مثـال خــیـل انـبــوه کــه بــه ظــاهـــر و زبــانــی
ز عــلــوم دیـــن آگـــه بـــه اصـــول و فـــرع پــابــنــــد
کـه خـــدای عــرضــه کــرده بـه تـو جـامــع مــعـــانــی
بـی تو محتشم که خوانده ، صبح رو سیه کدام است
شــده بــی رمـــق مــحـــرم  و نــدارد آن نــشـــانــی
"حسن" است نام نیکت که تو شهره ای به قــاضـــی
به گـمان کــه داوری هــم حَســنــا تــو نــیــک دانـــی
بــگشــاد گـره  ز هر کــار و عـلاج هـر چه درد اســــت
به دعایی که نـوشتــی و بـه آبــی کــه چــشــانـــدی
خـوش بــه حــال مـیـّـتی کـه هـمـه کــار آن تــو کردی
به یــقین که عفو گــردیـد و بــهشـــت شــد مـکــانــی
بـــودت طـــبــع شـــعـــری و خــطـــت مـــثـــل نـــدارد
کـــه بــیـــاض نـــوحـــه هــــایـــت پـــر ز نـــوحه روانی
به میان مردمــان شـــوخ ، بــه کـــلــاس درس جـــدی
هـــمــه مــعــنـــیـش کــه  بـیـنــی ز فــصاحت  بیانی
پـــدرا ، چــون بــرفــتی بــشـــده  « فـــریــد » تــنــهــا
کــه بـــهــار زنــدگــانـی بـی تـو اسـت چــون خــزانــی

( روحش شاد و یادش گرامی باد )

فرید اکبر

مطالب مرتبط